Läs mer ...

Om Akina

och Kenzai

- som alla akitor vi träffat på har de en stark personlighet. Via Bilderna/ Länkarna till vänster kan du lära känna dem genom berättelser och bildgallerier.

Ursprung och historia

Efterhand som modern DNA forskning når en bredare läsekrets genom populärvetenskapliga rapporter och artiklar lägger vetenskapen ett tydligare pussel om hundens ursprung. Man härleder de första hundarna till Asien. I den äldsta av dessa gengrupper placerar man Chow-chow och Shar pei från Kina och Shiba och Akita från Japan. Källa: Dr Bruce Fogle "Eyewitness Companions Dogs", 2006. En liknande studie av Robert Wayne, vid California Universitet, som studerat 912 hundar och 225 vargar visr också att de flesta raser uppstått under de senaste 400 åren medan den ovan nämnda Chow chow-gruppn funnits i mer än 2000 år.

Förhistoriska Japan

Under istiden var, ögruppen som nu omfattar de japanska öarna, en månskäreformad remsa av land vilken omslöt ett innanhav. I den norra änden fanns den Sibiriska halvön, och den södra utgjorde det som idag är Korea. Nomader på stenåldern följde sina bytesdjur över landbryggorna, under sina förflyttningar från olika delar av Sibirien till Alaska och Japan. De hittills tidigaste fynden av stenverktyg indikerar att det förekom bosättningar så tidigt som för 15 000 år sedan på Japan. ättlingar till dessa invandrare levde ända till modern tid med ättlingar till de hundar av spetstyp som följde med dem och hjälpte till vid jakt. Utgrävningar av Joman perioden (ca 10000 år sedan) har innehållit lämningar efter dessa hundar, vilka är likartade i typ med dem som återfunnits hos många andra primitiva folkgrupper i den arktiska regionen, såväl som i Korea, China, Japan, Indonesien och Australien.

Senare arkeologiska fynd pekar på att folkflyttningar från Korea och Kina utvecklade jordbrukssamhällen som gradvis trängde bort nomadstammarna norrut. Issmältningarna över Nordamerika orsakade drastiska förändringar över hela världen. I Japan skapade höjningen av havsytan en kedja av öar i det område som nu utgör japanska sjön. öarna varierar i storlek, topografi liksom klimat och skiftar från tropiskt till närmast arktiskt.

När nu landmassan delats upp i öar, krävdes det flottar eller båtar för att kunna färdas mellan fastland och öarna eller mellan öarna, vilket starkt hämmade utbytet mellan dem. Differentieringen hos de ursprungliga spetshundarna har börjat med den åtföljande isoleringen, och över tiden har hundarna också anpassat sig till den specifika naturen och bytesdjuren. Utseendemässiga skillnader mellan områdenas olika hundar kan också förväntas då avelsmaterialet tunnats ut. Den ursprungliga spetshunden återstod emellertid vilket denna illustration från ett 1600-talsmanuskript visar (till höger).

Handelskontakter

Handelsvägar från norr nådde Ainufolket på Hokkaido och Karafuto från Sibirien och Mongoliet. I söder omväxlande handlade och krigade Japan med Korea. Den största handelspartnern var det Kinesiska imperiet. Dessa energiska handelsrelationer sträcker sig bakåt över 2500 år. Kina fascinerade japanerna, som till en början entusiastiskt mottog den kinesiska kulturen. De övertog kinesiskt skrivsätt och den inhemska shintoismen blandades upp den kinesiska formen av buddhism. Man importerade dessutom tekniker för att plantera och skörda ris.

Japan från 1600- till 1800-talet

Under Ieyasu Tokugawa, gläntade Japan på sin isolering för en tid, och öppnade sina hamnar för skepp från andra europeiska länder. Med dessa västerlänningar kom ännu fler utländska hundar (kari inu). De flesta av dessa var jakthundar. Det rapporterades att Ieyasu hade ett 60-70 tal för hjortjakt. Populariteten hos de utländska hundarna kombinerat med det ringa intresset för avel, hade kunnat bli slutet för de inhemska hundarna, om Ieyasus ättlingar haft samma intresse för utländska hundar.

En högt värderad gåva mellan hovens aristokrater utgjordes av hundar. Kineserna skickade många hundar till Japan. Det kunde variera från små kinesiska knähundar, som var mycket uppskattade av de japanska och kinesiska damerna, till jakthundar som arbetade tillsammans med jaktfalkar. Bland bilder av hundar som användes av kineserna för kapplöpning finns sådana som liknar dagens Saluki, bara grövre och hårigare. Dessa hundar har otvivelaktigt kommit till Kina från mellersta östern och Europa med karavaner längs Silkevägen.

Fastän de tog in mycket kinesiskt till sin kultur, i flera olika omgångar, blev japanerna gradvis mer slutna och genomgick en period av isolering. Vid ingången av 1600-talet blev den lukrativa handeln via silkevägen utkonkurrerad av oceangående skepp. Portugiserna, bedrev missionsarbete genom Jesuitordern, och genom dem fann några av de europeiska hundarna vägen till det japanska hovet.

Omkring 1635, emellertid, återgick japanerna igen till en period av nationell isolationism. år 1640 stängde Ieyasus son och arvinge alla japanska hamnar utom Yokohama för utlänningar med undantag för handel med Mongoliet, Korea och Kina. Japans isolering varade utan avbrott i 200 år, då den amerikanske amiralen Perry seglade in i Tokyobukten med sina krigsskepp och förklarade slut på isoleringen.

På nytt började i Japan en period med intresse för allt utländskt, med fokus på västvärlden denna gång. Europeiska gruvingenjörer började arbeta i gruvorna på det nordliga Honshus berg. Delar av detta område är nu känt som Akita, men under 1800-talet hette det Dewa, och huvudstaden Odate. Lokaliserat långt från städerna på de västra slätterna var detta ett bergigt, oländigt och kallt område. Bytesdjuren i detta område utgjordes av vildsvin, hjort och den lilla Yezo björnen. Hundarna som användes för jakt uppe i norr hade länge varit kända för sin storlek.

Dewa var en perfekt tillflyktsort för en länsherre med lite att göra. Hans avelsarbete kan mycket väl ha varit början för den stora japanska jakthunden. I motsats till lantbruksområdena, hade Japans tätt befolkade städer vanligen haft hundar av blandad inhemsk och främmande anor. Med undantag för japansk chin, tycks inga ansträngningar ha gjorts för att utveckla eller bevara raser.

Historia 2

Historia 3

Historia 4